• darkblurbg

NOTARIAAT GENNEP "DE GENNEPER MOLEN"
Notariaat Gennep is een eenmanszaak en ingescheven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55091148  en wordt hierna aangeduid als:  de onderneming.

1.     De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van de onderneming werkzaam zijn.

2,     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de onderneming, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door de onderneming schriftelijk is aanvaard. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de onderneming. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend.

4.     Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de onderneming afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. De notaris verbonden aan de onderneming is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien, om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.

5.     Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werk­zaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal de onderneming niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze persoon.

6.     De opdrachtgever vrijwaart de onderneming tegen alle aanspraken van derden, de door de onderneming in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming.

7.     Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het dan geldende standaard honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten (griffierecht, advertentie-, deurwaarders-, reiskosten en kosten van uittreksels en dergelijke), kantoorkosten (zoals porti-, kopieer-, telefoon-, papier-, telefax- en internetkosten en dergelijke) en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 5% van het netto honorarium met een minimum van € 22,50. De door de onderneming gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. De onderneming is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over op de derdenrekening ontvangen cliëntengelden wordt door de onderneming eerst na twee werkdagen rente verschuldigd. Een vordering op de notaris kan niet worden gecedeerd of verpand.

8.   Betaling van declaraties van de onderneming dient - zonder beroep op opschorting of verrekening - te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de onderneming door niet tijdige betaling wordt genoodzaakt om herinneringsbrieven te sturen, zal voor iedere herinneringsbrief een bedrag van

€ 25.00 (exclusief BTW) in rekening worden gebracht. Indien de onderneming moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso, ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt/opdrachtgever.

9.     Over gelden die aan de onderneming zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door de onderneming van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan 3 gehele dagen onder de onderneming berusten.

10.  Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De onderneming is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de onderneming aan de opdracht bestede tijd, tegen de gebruikelijke uurtarieven.

11.  Op de dienstverlening van de onderneming is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) van toepassing. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de notaris zal hij deze klacht eerst aan de notaris melden. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet op bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Klachten- en geschillenregeling en/of de Notariskamer en/of de burgerlijke rechter. Indien een klacht ongegrond wordt verklaard, behoudt de onderneming zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende kosten (zoals van rechtsbijstand, griffierechte en dergelijke) op de klager(s) te verhalen. 

12.  Op de rechtsverhouding tussen de onderneming en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de onderneming en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond dan wel het Arrondissement waarin Arrondissement Roermond zal opgaan.

13.  Op onderdelen van de dienstverlening door de onderneming is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is de onderneming bij bepaalde opdrachten onder meer verplicht voorafgaand aan de dienstverlening de opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren. De onderneming is tevens gehouden zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) ongebruikelijke transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet..

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg.